Tietosuoja

Tietosuoja

LMH-Tilit tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

LMH-Tilit

Jokelantie 109

97675 Narkaus

Y-tunnus 2313273-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

LMH-Tilit

Jokelantie 109

97675 Narkaus

puh. 044 018 5316

sähköposti, asiakaspalvelu@lmh-tilit.net

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

LMH-Tilit pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi asiakkaille. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään kirjanpitopalveluista kertomiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään edellä mainituista perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaille, kullekin henkilölle ja Verohallinnolle.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle tai muun viranomaisen valtuutetuille tarkastajille.

Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle.

Lisäksi asiakkaan tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa säilytettäviin henkilötietoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

LMH-Tilit

Jokelantie 109

97675 Narkaus

Tai sähköisesti liisa@lmh-tilit.net

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

Asiakkaalta itseltään toimeksiantosopimuksella

Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta

Asiakkaalta saatujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa yrityksen tiedot

Asiakkaalta saatujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa luottotiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin LMH-Tilien ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Merit Aktiva, taloushallintaohjelmisto

eTasku Solutions Oy, taloushallintopalvelu

Google, analytics ja pilvipalvelu

Microsoft, pilvipalvelu

Verohallinto

Suomen Palkanlaskenta Oy

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tarkemmat käsittely- ja säilytysajat määräytyvät asiakkaan kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen (YSETAL2018) ehdoissa.

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan, mikäli asiakassuhdetta ei ole muodostunut.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

LMH-Tilien tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. LMH-Tilien tietokoneissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

Rovaniemi 26.1.2020

LMH-Tilit